• Algemene Voorwaarden

  • ALGEMENE VOORWAARDEN: Profotografie Beemster
    
   1. DEFINITIES
   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • A.w.: Auteurswet 1912
  • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 A.w., dan wel andere werken in de zin van de A.w., welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, Cd-rom, DVD of memory stick.
  • Opdrachtnemer: Profotografie
  • Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
  • Evenement: De overeengekomen opdracht.
    
   2. TOEPASSELIJKHEID
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen tussen Profotografie en opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en voorafgaand in de overeenkomst worden afgeweken. Na een schriftelijke bevestiging van het contract en of (aan)betaling zijn beide partijen akkoord gegaan met de algemene voorwaarden hieronder vernoemd.
   Let wel: offerte is een voorstel en geenszins kan hier een overeenkomst aan verbonden worden.Factuur en overeenkomst zijn rechtsgeldige documenten waar beiderzijdse verplichtingen in staan vermeld. Pas na Facturering en aanbetaling binnen de gestelde termijn is er sprake van een overeenkomst.Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Profotografie en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
   3. AUTEURSRECHT
   Opdrachtnemer behoudt het onverdeelde auteursrecht op zijn werk. De originele foto’s (RAW bestanden) worden bewaard voor een termijn van minimaal drie jaar. Na dit termijn zal opdrachtnemer de wederpartij inlichten alvorens hij tot vernietiging overgaat.Bij openbaarmaking of gebruik van foto’s anders dan eigengebruik is er altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van Profotografie nodig en zal het werk altijd voorzien zijn van een duidelijk herkenbare naamsvermelding.
   4. LEVERING
   Alle gemaakte foto’s worden in lage resolutie binnen gestelde termijn als drafts aangeboden, mits restant is voldaan, aan het bruidspaar die op hun beurt een selectie maken van de foto’s. Aantal foto’s afhankelijk van af te nemen uren , zie factuur. Deze selectie is naar eigen inzicht van de opdrachtgever en de verdeelsleutel idem. Deze foto’s worden allen nagekeken en bewerkt met de nodige aanpassingen.Vervolgens komen we overeen dat opdrachtnemer het bovengenoemd aantal specifieke fotobewerkingen voor opdrachtgevers zal uitvoeren.Opdrachtgever zal alle foto`s die geselecteerd zijn, uiterlijk 8 weken na ontvangst selectie op USB Sticks in JPG-formaat op de hoogste resolutie aan opdrachtgevers leveren. De originele RAW-bestanden zijn niet te koop en blijven volledig eigendom van de opdrachtnemer.De opdrachtgever ontvangt de bewerkte serie met en zonder logo. De serie met logo dient gebruikt te worden voor media/publicaties. Serie zonder logo is voor eigen , niet commerciële, gebruik. Mocht de opdrachtgever behoefte hebben aan meer dan de afgesproken aantal foto’s dan is dit ook mogelijk :€2 euro per stuk ( aanlevering gecorrigeerd en bewerkt)
   Opdrachtnemer behoudt het onverdeelde auteursrecht op zijn werk. Het is opdrachtnemer niet toegestaan de foto’s te gebruiken of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgevers voor commercieel gebruik, ook niet door derden.De originele foto’s (RAW bestanden) worden bewaard voor een termijn van drie jaar. Bij openbaarmaking of gebruik van foto’s anders dan eigengebruik is er altijd voorafgaand toestemming van Profotografie nodig.
   5. NABESTELLINGEN
   Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer een nabestelling doen van de gemaakte en geleverde reportage. De kosten hiervoor bedragen € 50 per USB. Nabestelling foto’s is mogelijk á €2per foto.
   6. BETALING
   Opdrachtnemer gaat akkoord met een aanbetaling ter grootte van 50% van het totale factuur. Dit bedrag dient door de opdrachtgevers binnen 5 dagen na ondertekening van de overeenkomst bancair te worden overgemaakt.De restbetaling dient 1 week voor het huwelijk te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever (contractant) administratiekosten en vertragingsrente verschuldigd van 2% per jaar van het totale bedrag.Incassokosten zijn voor uw rekening en wordt aan de hoofdsom toegevoegd. Alle zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen steeds tenminste 15% van de hoofdsom (incassokosten) met een minimum van €40 over de eerste €2500 , vanaf €2500-€5000 geldt 10% naast de verschuldigde rente van 2%
   7. ONTBINDING
   Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van deze overeenkomst geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan zowel schriftelijk als door rechterlijke tussenkomst plaatsvinden, doch niet nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is. Indien een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, of indien ten laste van de wederpartij op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd, heeft de wederpartij het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling. Beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan voordien rechtsgeldig door de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst aan derden verleende rechten. Ondanks beëindiging van deze overeenkomst, blijft de opdrachtgever gerechtigd de van de auteur rechtsgeldig verkregen bijdrage(n) te handhaven in een databank.
   8. ANNULEREN
   Na ontvangst door de opdrachtnemer van een ondertekende overeenkomst en of de aanbetaling is het annuleren van de overeenkomst niet meer mogelijk. Het restant van de betaling dient alsnog te worden voldaan i.v.m. reservering trouwdatum.Aanbetaling alleen al is voldoende om de overeenkomst aan te gaan. Enige limitatieve grond, die hierop een uitzondering vormt, doet zich voor wanneer er sprake is van ziekte of overlijden van (een van de) opdrachtgevers waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden op de overeengekomen dagen of een overlijden in de 1e graad bloed- en aanverwanten van opdrachtgevers. Dit overlijden dient te worden aangetoond door een afschrift van de overlijdensakte. In dat geval wordt de opdracht geannuleerd en zal het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd, minus het bedrag aan reeds gemaakte kosten aan de zijde van de opdrachtnemer. Idem voor album. Vooraf besteld en betaald betekent geen restitutie meer.
   9. OVERMACHT
   Indien er sprake is van overmacht, door ziekte of een ernstig voorval aan de zijde van opdrachtnemer en hij hierdoor niet aanwezig kan zijn, wordt zo spoedig mogelijk met opdrachtgevers besproken welke fotograaf de opdracht overneemt. Profotografie regelt alle financiële zaken met de vervangende fotograaf. Mocht overname niet mogelijk zijn dan zal de overeenkomst worden ontbonden en het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd.
   10. AANSPRAKELIJKHEID
   De opdrachtnemer is voor schade voorvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst of de uitvoering daarvan nimmer aansprakelijk behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Profotografie. Hierbij geldt dat de aansprakelijkheid is gelimiteerd op het bedrag dat aan opdrachtgever is gefactureerd.Ten alle tijden draagt de opdrachtnemer zorg voor de eigen veiligheid van de eigen apparatuur, echter is het de taak van de opdrachtgever om er zorg voor te dragen dat de opdrachtnemer gefaciliteerd wordt t.a.v. van de opslag van alle apparatuur. Advies is om een tafel dichtbij de plek te reserveren waar het bruidspaar de gehele avond zal verblijven of op advies van de opdrachtnemer. Alle apparatuur is verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer en dat betekent dat zij die zo dicht mogelijk bij hun in de buurt willen houden. Mocht er hier geen gehoor aan gegeven worden en er is sprake van diefstal, kan de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden.
   11. RECHTSKEUZE
   Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
   12. GESCHILLEN
   Bij eventuele geschillen is de civiele rechter bevoegd, waarbij geldt dat de relatieve bevoegdheid ligt bij de rechtbank bijhorend bij de woonplaats van opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.